NHH – nybygg

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2013.