Gressvikbrygga i Fredrikstad

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2010.