Thon Hotel Guovdageaidnu

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2008.